Standard Life Investments

Information om lagar och regler

1. Information om bolaget och regler

Standard Life Investments Limited (SC123321), är registrerat i Skottland på 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Det är också registrerat på Irland (904256) och har sitt huvudsäte på 90 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland.

Standard Life Investments-koncernen inkluderar Standard Life Investments (Holdings) Limited (SC298143), Standard Life Investments Limited, Standard Life Wealth Limited (SC317950), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488) och SL Capital Partners LLP (SO301408), och Ignis Asset Management Limited (SC200801). Alla bolag är registrerade i Skottland på 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL.

ISA information ges ut av Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited, ISA Manager.

Förutom Standard Life Investments (Holdings) Limited och Ignis Asset Management Limited, är ovannämnda bolag auktoriserade och reglerade i Storbritannien av Financial Conduct Authority.

Financial Conduct Authority register referensnummer: Standard Life Investments Limited – 188406, Standard Life Wealth Limited – 466684, Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited – 146477, SLTM Limited – 119366, Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited - 143445, SL Capital Partners LLP – 469934. Financial Conduct Authority-registret återfinns på https://www.fca.org.uk/register.

Momsnumret för Standard Life Aberdeen group och dess dotterbolag är GB270347469.

Standard Life Investments (USA) Limited är registrerat i Skottland (SC215736) på 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Det är ett helägt dotterbolag av Standard Life Investments Limited. Det är registrerat som en Investment Adviser med US Securities and Exchange Commission och har som huvudsaklig affärsadress One Beacon Street, 34th Floor, Boston, MA 02108-3106, USA.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited är ett bolag som konstituerats i Hong Kong (666004) med angivet kontor på 30th Floor, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hong Kong. Det är ett helägt dotterbolag av Standard Life Investments Limited. Det är licensierat och reglerat i Hong Kong av Securities and Futures Commission och har sitt huvudsäte på adressen Suite 5301-5302 The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong.

Alla referenser på sidorna i denna webbplats till “Standard Life Aberdeen group” avser dotterbolag till Standard Life Aberdeen plc.

2. Hemadress

Informationen på denna webbplats är avsedd för personer med hemadress i de länder där Standard Life Investments-gruppens produkter får säljas om inte annat har uppgivits. Informationen på vår webbplats utgör inte ett erbjudande eller en förfrågan att sälja enheter eller andelar i någon av fonderna som det refereras till på denna webbplats, av någon person i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, förfrågan eller distribution skulle vara olaglig eller i vilken personen som utfärdar ett sådant erbjudande eller förfrågan inte är kvalificerad att göra detta, eller till någon person som det är olagligt att utfärda ett ett sådant erbjudande eller förfrågan till.

3. Allmänna friskrivningsklausuler och villkor

Emedan Standard Life Investments Limited vidtagit alla skäliga åtgärder för att säkerställa att information på dessa sidor är korrekt, aktuell och följer relevanta lagar och regler i Storbritannien t.o.m. dagen för dess utgivning, så kan fel eller utelämnad information uppstå på grund av omständigheter utanför vår kontroll. Vi förbehåller rätten att ändra innehållet, presentationen, utförandet, faciliteterna och tillgängligheten för alla eller en del av sidorna på denna webbplats efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi utfärdar ingen garanti eller utfästelse att sidorna på denna webbplats alltid kan tillgås under de arbetstider i Storbritannien som uppges på denna webbplats. Denna webbplats kan vara tillfälligt otillgänglig eller avstängd på grund av administrativa eller andra skäl. Vi kommer inte att vara skadeansvariga för någon förlust eller skada som uppstår på grund av eller i samband med förlust av användningen av denna webbplats.

Om du har några tvivelsmål angående om hur korrekt och aktuell någon information på sidorna på denna webbplats är, eller om du erfordrar någon ytterligare information, så kan du kontakta oss direkt eller konsultera oberoende finansiell rådgivning.

Standard Life Investments Limited accepterar inget ansvar för informationen på någon annan webbplats som kan tillgås genom en hypertextlänk från dessa sidor eller för att dessa andra webbplatser inte alltid är tillgängliga. Länkarna till andra webbplatser tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte, och webbplatserna och deras innehåll tillstyrks eller stöds inte av oss på något sätt, om inte något annat uppgivits. Vänligen notera att när du klickar på någon hypertextlänk till någon extern webbplats, så kommer du att lämna Standard Life Investments webbplats och tillgår den externa webbplatsen på egen risk.

Vänligen kom ihåg att tidigare prestationer inte utgör en vägledning för framtida prestationer. Värdet av enheter och andelar och inkomsten från dem kan gå ner såväl som upp och investerare kanske inte får tillbaka summan de ursprungligen investerat. Valutakurser kan förorsaka att värdet av utländska investeringar ökar eller minskar. För ytterligare detaljer om någon av de fonder eller produkter som omnämnts, vänligen läs det relevanta erbjudandedokumentet eller prospektet.

Du kan investera i ett investeringssparkonto (Stocks and Shares ISA) om du är minst 18 år gammal, har ett konto i en brittisk bank (eller en s.k. building society) och inte har tecknat något annat investeringssparkonto under detta beskattningsår samt är bosatt i Storbritannien eller uppfyller vissa andra hemvistkrav som anges i aktuella lagar, bestämmelser och därmed förknippad vägledning.

Skattebehandling av pensionsfonder i Storbritannien kan bli föremål för ändring i framtiden.

Genom att tillgå dessa sidor skall du anses att ha accepterat och samtyckt till villkoren på denna sida med information om lagar och regler, som skall styras av lagen i Skottland.

4. Råd

Ingenting på dessa sidor skall anses utgöra finansiell, investerings- eller annan professionell rådgivning på något sätt och du bör konsultera din finansiella rådgivare om du erfordrar någon finansiell eller annan professionell rådgivning.

Om du inte är säker på vilken fond du ska investera i eller t.o.m. lämpligheten av en ISA eller PEP för dig, eller om du skulle vilja ha ytterligare information om någon av fonderna, så kan du konsultera dina vanliga finansiella rådgivare som gärna ger dig råd om vad som är bäst för dig. Vissa rådgivare kan begära betalt för att tillhandahålla råd.

5. Copyright och varumärke

© 2016 Standard Life Investments Limited. Alla rättigheter förbehålles.

Om inte annat uppges, så äger Standard Life Investments copyright för sidorna på denna webbplats, för skärmbilderna som visar sidorna och informationen och materialet som de innehåller, samt deras arrangemang. Standard Life Investments, Standard Life Investments-logon, and fundaccess är registrerade varumärken som tillhör Standard Life Investments Limited. Standard Life Investments Limited, eller en annan sådan medlem av Standard Life Aberdeen group som Standard Life Investments Limited kan anvisa, kan också hävda varumärke- och tjänstemärkerättigheter för andra märken som finns på sidorna i denna webbplats.

Reproduktion av dessa sidor i sin helhet eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Standard Life Investments Limited är strängt förbjudet förutom för privat, icke-kommersiellt bruk.

6. E-post

Vänligen notera att det inte finns någon garanti att ett e-postmeddelande som skickas kommer att mottas av oss, eller att innehållet i ett sådant e-postmeddelande kommer kan förbli privat eller oförändrat under Internet-överföring. Om du har några sådana farhågor kanske du föredrar att ringa eller skriva till oss istället. Vi accepterar inget skadeansvar för skador som du eller andra åsamkas som ett resultat av ändringen eller sekretessförlusten av sådan information.

Vi förbehåller rätten att övervaka användningen av och innehållet i e-postmeddelanden som skickas från och mottas av oss i syfte att säkerställa efterlevnad av vår egen e-postpolicy och identifiera och vidta åtgärder mot olaglig eller olämplig användning av våra system, inklusive, men inte begränsat till, spoofing, spridning av datavirus och en förnekelse av serviceattack.

7. Nedladdningar

All mjukvara laddas ner på egen risk. Standard Life Investments Limited garanterar inte lämpligheten av någon sådan mjukvara som laddas ner och accepterar inget skadeansvar för problem med din dator som kan uppstå som ett resultat därav. Om du har tvivelsmål om lämpligheten av att mjukvara laddas ner till din dator så rekommenderas att du ber en specialist om råd före nedladdningen.

8. Dataskydd

Standard Life Investments Limited behöver samla in och använda personuppgifter inklusive tidigare, nuvarande och prospektiva kunder för att kunna kunna bedriva sin verksamhet och uppfylla dess kunders krav effektivt. Vi tillstår att den lagenliga och korrekta behandlingen av personuppgifter är mycket viktig för en framgångsrik verksamhet och för att upprätthålla våra kunders förtroende för oss.

Alla personuppgifter som vi samlar in, registrerar eller använder på något sätt, vare sig på papper, i en dator eller något annat medium kommer att skyddas på lämpligt sätt för att säkerställa att vi efterlever Data Protection Act 1998 (“Lag”). Vi tillstyrker och följer till fullo de åtta principerna för dataskydd som framställs i denna Lag. Dessa principer fastslår att personlig data måste:

 1. behandlas på ett rättvist och lagligt sätt
 2. behandlas för specificerade och lagliga syften och inte på något annat sätt som skulle vara oförenligt med dessa syften
 3. adekvat, relevant och inte i överdriven mängd
 4. korrekt och aktuell
 5. inte förvaras längre än vad som är nödvändigt
 6. behandlas i linje med rättigheterna som den berörda personen besitter
 7. förvaras säkert
 8. inte överförs till ett land som inte har adekvata dataskyddslagar

Vårt syfte med att lagra personlig information och en allmän beskrivning av de kategorier och organisationer som vi kan komma att yppa den till finns listade i dataskyddsregistret. Vi kommer inte att yppa information till någon tredje part om inte vi tror att det är lagligt att göra detta.

Du kan inspektera detta eller erhålla en kopia från Information Commissioner's Office. För att uppfylla kraven i principerna, kommer vi att:

 • följa villkoren angående den skäliga insamlingen och användningen av personuppgifter
 • uppfylla vårt ansvar att specificera de syften i vilka personuppgifter används
 • samla in och behandla lämpliga personuppgifter endast i den utsträckning som det erfordras för att uppfylla driftsbehov och efterleva alla juridiska krav
 • säkerställa kvaliteten på de personuppgifter som används
 • tillämpa stränga kontroller för att fastställa hur lång tid som personliga data förvaras
 • säkerställa att rättigheterna för de individer vars personliga data lagras kan utövas enligt Lagen
 • vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter
 • säkerställa att personuppgifter inte överförs utomlands utan lämpliga skyddsåtgärder.

När vi samlar in personuppgifter om dig, så kommer vi att informera dig om varför vi samlar in din data och vad vi avser att använda till.

När vi samlar in känsliga uppgifter så kommer vi att vidta lämpliga steg för att säkerställa att vi besitter ett uttryckligt godkännande att inneha, använda och kvarhålla denna information. Känsliga data är personliga uppgifter om en individs ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa trosföreställningar, fackföreningsmedlemskap, sexliv, detaljer om ett begånget brott eller anklagelse om detta, samt alla juridiska förfarande förknippade med ett begånget brott.

Om du väljer att fylla i ett av våra online-formulär kommer de personuppgifter som du tillhandahåller att användas av Standard Life Investments Limited och andra medlemmar av Standard Life Aberdeen group för att vi skall kunna svara på dina frågor och tillhandahålla dig med information om de produkter som är av intresse för dig. Den kan också användas för att övervaka statusen av din förfrågan inom Standard Life Investments och för att registrera all följande försäljning av produkter som du kan ha frågat om. Vi kan också använda sådan information för att uppdatera vår webbplats för dig och hålla dig informerad om ytterligare produktinformation och webbplatsutvecklingar om du har indikerat någon sådan preferens.

Om du fyller i ett ansökningsformulär för en privatprodukt, så kommer Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited att använda de personuppgifter som du har uppgett genom att fylla i detta formulär för att inrätta och administrera din investering, inklusive köp av andelar i din utvalda fond(er) och tillhandahålla värderingar och göra betalningar.

Om du har utsett en finansiell rådgivare för att agera på dina vägnar, så kommer vi att göra detaljer om investeringen tillgänglig för honom och också skicka kopior av korrespondens till honom där detta är lämpligt för att göra det möjligt för honom att ge dig råd.

Vi har en ansvarsfull marknadsföringspolicy och ger inte ut dina detaljer, eller detaljer om relaterade individer, till något annat företag utanför Standard Life Aberdeen group. Du kan kontaktas av andra företag inom Standard Life Aberdeen group med detaljer om andra produkter eller tjänster. Om du inte önskas marknadsföras på detta vis, så kan du skriva till Data Protection Co-ordinator på Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh, EH1 2DH eller till kontaktadressen för det berörda bolaget i Standard Life Aberdeen group (uppge ditt fullständiga namn, födelsedatum och policy eller kontonummer om denna är känd).

Enligt Lagen så kan du skriva till Data Protection Co-ordinator enligt ovan och begära en kopia av den information som vi innehar om dig. Vi förbehåller rätten att debitera den maximala avgiften tillåten enligt Lagen för att tillhandahålla denna information. Om detaljerna är felaktiga så kan du be oss att korrigera dem.

Vad är cookies och varför används de?

Denna webbplats använder cookies för att förbättra prestandan och ge dig en bättre upplevelse online.

En cookie är en form av information som sparas på datorns eller den mobila enhetens hårddisk. Den kommer ihåg datorns eller den mobila enhetens konfigurationsinformation samt att du har besökt webbplatsen tidigare. Detta ger dig en bättre upplevelse när du besöker webbplatsen, eftersom information lagras så att du bara behöver ange den en gång.

En cookie innehåller vanligtvis inga personuppgifter utan istället andra sökdetaljer, t.ex. det domän som cookien kom ifrån, en slumpmässig unik identifieringskod samt cookiens livslängd (förfallodag).

Cookies kan vara antingen permanenta eller sessionscookies. En permanent cookie är giltig och fungerar fram till angiven förfallodag (om inte användaren raderar den före förfallodagen), medan en sessionscookie förfaller när användaren stänger webbläsaren.

Cookies som vi använder

Detta är en lista över de viktigaste cookies som vi använder och deras respektive syften på koncernens webbplatser

Detta är anonyma webbplatscookies av standardtyp som används för att hjälpa oss att mäta hur våra webbplatser används så att vi kan förbättra dem.

Cookie Namn Typiskt innehåll i cookie Syfte Varaktighet
Google analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Slumpmässigt genererat nummer och information om hur sidan nåddes (t.ex. direkt eller via en länk, organisk sökning eller betald sökning) Spårning för att förbättra webbplatser. Blandning av permanenta cookies och sessionscookies

 

Detta är anonyma webbplatscookies av standardtyp som används för att hjälpa oss att mäta hur våra webbplatser används så att vi kan förbättra dem.

Cookie Namn Typiskt innehåll i cookie Syfte Varaktighet
Kontroll av ansvarsfriskrivning session_cookieundefined sant/falskt Säkerställer att webbplatsens ansvarsfriskrivning endast visas en gång per session. Session
Språkpreferens ln en/fr-CA Spårar det språk användarna föredrar på SLI-webbplatser. Förfallodagen ställs in på två veckor efter senaste tidsinställning
Segmentpreferens segment ifa/consumer/
consultant/institutional/
etc
Säkerställer att användaren inte behöver välja ett segment vid varje återkomst till en segmenterad webbplats Permanent
Presskontorskontroll session_cookie_press sant/falskt Säkerställer att sektionen Presskontors ansvarsfriskrivning endast visas en gång per session. Session
Lediga arbeten ASPSESSIONID slumpmässigt genererat nummer Ställs in av tredjepartsleverantörer av innehåll och funktion kring lediga arbeten. Session
Extra verktygsspårning fundNavigatorTracking sant/falskt Spårning för att förbättra fondnavigeringsverktyget Förfallodagen ställs in på två veckor efter senaste tidsinställning
Säkra åtkomstkontroller JSESSIONID Krypterad sessionsnyckel Avgörande för åtkomst till säkert innehåll på SLI-webbplatser Session
Säkra åtkomstkontroller JSESSIONIDSSO Krypterad sessionsnyckel Avgörande för åtkomst till säkert innehåll på SLI-webbplatser Session
Tabellsortering jqCookieJar_tablesorter Rubrik + stigande/fallande Avgörande för den tabellsorteringsfunktion som är tillgänglig på webbplatserna. Session

 

Standard Life kan använda tredjepartsannonsbolag för att placera annonser om våra produkter och tjänster på andra webbplatser. Annonsbolagen kan använda cookies för att mäta annonseringens effektivitet och erbjuda selektivt annonsinnehåll. Annonsbolagen kan använda anonym information om dina besök på vår och andra webbplatser, men inget som identifierar dig personligen.

Cookie Namn Typiskt innehåll i cookie Syfte Varaktighet
Eyeblaster Varierar Slumpmässigt genererat nummer Spåra uppföljning av annonskampanjer Blandning av permanenta cookies och sessionscookies

 

Vilken information samlas in?

Vi använder permanenta cookies om du har registrerat dig för någon av våra onlinetjänster eller köpt en produkt eller en tjänst online. Tack vare dessa cookies kan vi skapa en enklare och säkrare inloggningsprocedur. De anger även dina personuppgifter automatiskt om du behöver fylla i något av våra onlineformulär, så du slipper lämna samma information flera gånger.

Hur använder vi denna information?

Vi använder den information som samlas in via cookies till att mäta information om hur vår webbplats används. Vi får veta vilka sidor på vår webbplats som besöks och hur många besökare som använder webbplatsens olika sektioner. Tack vare denna information kan vi bedöma hur stor nytta våra besökare har av webbplatsen och göra kontinuerliga förbättringar av dess användarvänlighet.

Mer information om vilka uppgifter som samlas in med hjälp av Google Analytics finns på Google Analytics.

Vi använder permanenta cookies på några av våra säkra onlinekundtjänster. Tack vare dessa cookies kan vi skapa en inloggningsprocedur som är enklare och säkrare för dig.

Sessionscookies kan även användas till att automatiskt ange dina personuppgifter om du behöver fylla i något av våra onlineformulär.

Hur avaktiveras cookies?

Du kan avaktivera de cookies som vi bifogar om din webbläsare stöder detta. Om du vill kontrollera och uppdatera dina cookieinställningar måste du veta vilken webbläsare du använder (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari eller någon annan) och vilken version du har. Du kan vanligtvis ta reda på detta genom att öppna webbläsaren, klicka på ”Hjälp” och sedan på ”Om”. Detta ger dig information om den webbläsarversion som du använder.

Information om hur du hanterar cookies finns på www.aboutcookies.org och du kan även använda webbläsarens hjälpalternativ för att få mer information.

Med hjälp av vårt verktyg kan du även när som helst ändra cookieinställningarna.

Kom ihåg att din webbläsarupplevelse kan påverkas negativt om du förändrar dina cookieinställningar. Om du t.ex. har ställt in preferenser på en webbplats (som exempelvis din hemort för lokala nyheter eller väderprognoser) så försvinner dessa preferenser.

Hur kan du ändra dina cookiepreferenser?

Godkänner du cookies från Standard Life Investments?

Din sekretess

Din sekretess och onlinesäkerhet har högsta prioritet hos oss: Vi samlar inte in några personuppgifter som kan identifiera dig.

Bestämmelser om integritet och elektronisk kommunikation

Från den 26 maj 2012 innebär ny integritetslagstiftning från EU att användare är tvungna att godkänna användningen av cookies på alla brittiska webbplatser.

Standard Life Aberdeen group har ställt sig bakom förändringarna av de sekretessregler som är avsedda att skydda internetanvändarnas privatliv.

Förändringar av denna policy

Vi kommer ibland att uppdatera denna cookie-/sekretesspolicy och rekommenderar att du regelbundet läser igenom den och håller dig informerad.

Kontaktinformation

Vi välkomnar dina kommentarer kring denna policy. Du når oss genom att kontakta vår webbplatssupport.

10. Portfölj

Priserna som visas är endast i informationssyfte. De är inte priser som andelarna eller investeringsprodukterna kan köpas eller säljas för.

Investeringsprodukter som omfattar ackumulationsenheter eller andelar ominvesterar inkomstdistributioner automatiskt. Andra investeringar betalar inkomstdistributioner till investeraren och detta kommer att reflekteras i priset.