Standard Life Investments

Global Focused Strategies

Global Focused Strategies (GFS) är en portfölj med absolut avkastning som oavsett om marknaderna faller eller inte, siktar på att generera positiva resultat varje år. Den har en kontantbaserad* jämförelsenorm och en målavkastning på kontanta medel på +7,5 procent varje år, mätt över på rullande treårsbasis.

För att uppnå detta mål kombinerar GFS de bästa investeringsidéerna på både makro- och mikronivå. Exempelvis drar GFS fördel av våra makroekonomiska insikter på samma sätt som portföljerna med absolut avkastning gör. Dessutom som en mer fokuserad portfölj kan GFS implementera strategier på en enskild säkerhetsnivå inom aktie-, fast avkastning, fastighets- och penningmarknader.

Därför har GFS stor frihet att investera i olika tillgångsklasser och använder flera olika investeringsstrategier som vi tror kommer att ge värde på två till tre års sikt. Samtidigt som GFS måste hålla sig inom rigorösa riskrestriktioner – förväntar vi även oss att den levererar målavkastningen med 6 till 12 procents volatilitet, eller mindre specifikt, hälften till två tredjedelar av den investeringsrisk som förknippas med globala aktiemarknader. När GFS genomför investeringar kan portföljen i stor utsträckning använda derivat för att både förbättra avkastning och förebygga risker.

Fördelar med Global Focused Strategies

  • Fusion av mikro- och makrouppfattningar – vi bygger GFS genom att kombinera makrosynen för multi asset-tillgångar med insikter från säkerhetsspecifika specialister som omfattar aktie-, ränte-, fastighets- och penningmarknader.
  • Högt avkastningsmål – GFS siktar på en absolut avkastning som är typisk för offensiva investeringar, ett avkastningsmål som är betydligt högre än den förväntade långsiktiga aktieriskpremien.
  • Avkastning utan korrelation – GFS har låg korrelation med tillgångar som aktier och våra andra portföljer med absolut avkastning. GFS kan därför vara en användbar komponent för investerare som är ute efter att sprida sina portföljer och förbättra avkastningen.

* Kontantbaserad jämförelsenorm definieras som 6-månaders interbankränta i euro (EURIBOR)