Standard Life Investments

Investeringar med absolut avkastning

Portföljer med traditionell investeringsstil strävar efter avkastning genom att investera i tillgångsklasser som aktier, räntebärande värdepapper eller fastigheter, eller kombinationer av dessa. Även om dessa tillgångsklasser har genererat en positiv avkastning under en längre period, kan de på kort sikt vara volatila. Detta ger investerare huvudbry och en oviss investeringshorisont.

Men för portföljer med absolut avkastning är målet att alltid skapa positiv avkastning oavsett marknadsförhållandena. Det underlättar en jämn avkastning och förbättrar även portföljens avkastningspotential.

För att detta ska vara möjligt fördelar portföljer med absolut avkastning sina investeringar över ett antal tillgångsklasser och geografiska platser för att sprida risken.

Portföljer med absolut avkastning kan även använda avancerade investeringsstrategier. Ett exempel är en relativ värdestrategi som kan ge vinster oavsett om marknaden stiger eller faller.

Standard Life Investments erbjuder ett antal portföljer med absolut avkastning, och alla dessa följer investeringsprocessen och investeringsfilosofin för multi asset. Varje portfölj har ett eget investeringsområde och egna avkastningsmål.