Standard Life Investments

Så här investerar vi

Vi baserar vår investeringsmetod på filosofin Focus on Change, som tar fasta på att olika faktorer driver på marknader vid olika tidpunkter i investeringscykeln. Den har ingen inneboende inriktning mot varken tillväxt eller värde, och den drivs inte nödvändigtvis av momentum. Detta innebär att vi har möjlighet att överträffa förväntningarna genom hela cykeln.

Vår investeringsfilosofi Focus on Change försöker identifiera och förstå de viktigaste drivkrafterna bakom marknadskursen för en investering samt dynamiken bakom dessa drivkrafter. Denna inriktning kompletteras genom en analys av vad som kurssatts i en investering – vilka som är de huvudsakliga drivkrafterna för kursen, och vilka förväntningar på dessa drivkrafter som för närvarande har kurssatts. Vi fokuserar sedan på vad som förändras och huruvida förändringarna kommer att leda till ändrade förväntningar på marknaden och därmed till en förändrad kurs.

Ett av de huvudsakliga verktyg som vi har utvecklat för att övervaka kreditkvalitet är vår egen kreditpoängsättningsmodell Credit Matrix. Den har en viktig roll i prioriteringen av våra efterforskningar då den sätter fokus på aktier som kan behöva en djupare analys. I praktiken har Credit Matrix hjälp oss att i ett tidigt skede identifiera företag som senare har upplevt betydande finansiella svårigheter.

Slutskedet i vår process är att besluta vilka innehav vi ska välja. Beslutet baseras på makroekonomiska trender och fondförvaltarnas fundamentala analys av obligationer samt de företag och stater som emitterar dem. Vi försöker alltid bygga portföljer med god spridning som kan skörda frukterna av våra investeringskunskaper.